බිත්ති පුවත්පත

අපගේ නව ගමන ගැන යමක් | About Usනිවසක් සාමය සතුට පිරි ගෙදරක් බවට පත්වන්නේ එහි ජීවත්වන නිවැසියන්ගේ දක්ෂතාවය මතයි.නිවසක් තැනීම කියන්නේ ලේසි පහසු කටයුත්තක් නොවන අතර අත්තිවාරමේ පටන් වහලය දක්වා සහ එයින් පසුව ප්‍රධාන දොරේ සිට වැසිකිළිය දක්වාම නිවාස හා බැදුනු විද්‍යාත්මක කරුනු රාශියක් පවතී .එසේම ඔබේ නිවස වසනාවන්ත,සිරියවන්ත නිවසක් කරගැනීමට ඔබට බොහෝ දේ කරන්නට හැකිය .ඒ සියල්ල වගේඋඅ ඉන් එහා ගිය තාක්ශනික කරුණු රාශියක් ඔබට කියදෙන කැදැල්ලකි මේ.
Post a Comment