බිත්ති පුවත්පත

file upload කරන්න share කරන්න හොදම websites රොත්තක්ම මෙන්න


අපි කාටත් වගේම විවිධ අවස්ථා වලදී file upload වගේම share කරන්නත් අවශ්‍ය වෙනව ඒ අවස්ථාවලදී අපි භාවිතා කරන ප්‍රසිද්ධ file upload & share website කීපයක් අපි දැන ගෙන හිටියට අද වන විට එවැනි  website ගොඩක් තියනව මම මේ ලිපිය මගින් එවැනි website එකතුවක් තමයි ඔයාල වෙනුවෙන් අරගෙ ආවේ.

ඔන්න බාගන්න text Document එක 

උදාහරණ ටිකක් 
  • http://www.ebizmba.com/articles/file-sharing-websites
  • http://www.hongkiat.com/blog/file-sharing-tools/
  • http://web.appstorm.net/roundups/communication-roundups/10-easy-sites-for-file-sharing/
  • http://techmell.net/buzz/free-top-files-sharing-uploading-websites-upload-videos-music-docs/
  • http://savedelete.com/how-to-send-large-files.html


Post a Comment