බිත්ති පුවත්පත

තමන්ගේ ජිවිතේ ගැනවත් නොහිතා අනෙකාගේ ජිවිතේ ගැන හිතන මේ වගේ මිනිස්සුත් මේ ලෝකේ ඉන්නවා
අනිත් යාලුවන්ටත් බලන්න...... 
Like & share.... තමා ඕනේ 
Post a Comment