බිත්ති පුවත්පත

ඔසරිය අඳිනවනම් ටයර් එහෙම බෑ..ඔසරිය නම් ඔසරිය...මිනිස්සු පිට යන එක අහන්න දෙයක්ද?? ..

Post a Comment