බිත්ති පුවත්පත

PhotoSuite 4 Pro [ Photos Edit කරන්න ගෙවලා ගන්නවෙන සුපිරි ඇප් එකක් නොමිලයේ ]

Cover art

ඡායාරෑපකරණය පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන අය වෙනුවෙන් තමයි මම අද මේ PhotoSuite 4 pro  මෘදුකාංගය අරගෙන ආවේ,ඇත්තටම ඡායාරෑප සැකසුමි මෘදුකාංගයක් යොදාගෙන පරිගණකයක් මගින් කල හැකි බොහෝ දේ මෙම මෘදුකාංගය මගින් ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනය මගින්ම කර ගැනී‍මේ හැකියාව තියනවා,ඵ් වගේම  ඡායාරෑප කැපීම, ප්‍රමාණ කිරිම, වර්ණ සැකසීම, විවිධ ප්‍රයෝග යෙදීම, වැනි බොහෝ පහසුකම මෙහි අඩංගු වෙනවා.මේ ඇප් එක ගෙවලා ගන්න ගියොත් $4.99 ක් ගෙවන්න සිද්දවෙනවා ..ඒත් මම ඔයාලට මේ ඇප් එක නොමිලයේ දෙන්නයි යන්නෙ..විස්තරටික බලලා පහලින් බාගන්න ... වැදගත් උනානම් comment එකක් දාල යන්න ...

ADVANCED IMAGE MANIPULATION :
 • NEW! Pro Filters – Choose from a wide range of new filters to enhance your images in even more ways: Auto Fix, Cross-Process, Documentary, Fill Light, Black and White, Grain, Sharpen, Temperature, Tint, Vignette, Lomo-ish, Posterize, Gaussian Blur, Bilateral Blur. (Available in PhotoSuite Pro only)
 • NEW! Heal, Clone, Splash and Flood fill tools.
 • Improve your photos – Perform a wide range of image adjustments including hue, saturation, brightness, and contrast manipulation to get the best out of your photos.
 • Use advanced photo designer tools – work with layers to combine pictures and create work-of-art collages.
 • Enhance your images with text-based graphics and freehand drawing.
 • A wide selection of shape stencils combine with the freehand shape tool to offer unparalleled creativity.
 • Work with a wide range of new brushes – Pencil, Ink Pen, Brush pen, Crayon, Airbrush and Watercolor.
 • Work with text and shapes gradients and shadows.
 • Easy-to-use effect filters with adjustable intensity – Invert, Color Matrix, Gamma, Grayscale, Highlight Shadow, Monochrome, Pixelation, RGB, Rainy day, Sharpen, Sketch, Exposure, Posterize, Sharpen, and Edge.
 • Use comprehensive selection tools and group objects to easily handle different parts of an image.
CAMERA AND PHOTO ENHANCEMENT:
 • Take advantage of your device camera to capture photos (also available as Sony Xperia camera plugin), apply real-time camera filter effects, and include them in your image projects.
 • Real-time filters such as Highlight Shadow, Pixelation, Sketch, Sharpen and many more.
 • Position your working canvas with a just one finger.
 • Flip and Rotate transformations via layer or selection dragging.
 • New support for Sony Remote Cameras in the PhotoSuite Camera app.
ROBUST FILE MANAGEMENT:
 • New Homescreen to easily manage your projects, as well as create new projects from the images on your device.
 • Supports numerous file formats – PhotoSuite works in its own native format but can open and export images to the commonly used PNG and JPEG formats.
 • Save a project onto Internal Memory or External SD Card.
 • Share images – PhotoSuite allows you to export and share images easily – over social networks such as Facebook,Google +Picasa or Twitter; in your cloud accounts like Dropbox (via third party applications); or as email attachments.

PhotoSuite 4 Pro Screenshot:

 PhotoSuite 4 Pro- screenshot thumbnail   PhotoSuite 4 Pro- screenshot thumbnail   PhotoSuite 4 Pro- screenshot thumbnail
  PhotoSuite 4 Pro- screenshot   PhotoSuite 4 Pro- screenshot   PhotoSuite 4 Pro- screenshot

What’s new in this version:
 1. Heal tool (available only for pro version)
 2. Clone tool (available only for pro version)
 3. Splash tools (available only for pro version)
 4. Flood fill tool
 5. Text and shape gradients
 6. Text and shape shadows
Requires Android 4.0 and up

Size: 12.83 MB

Post a Comment