බිත්ති පුවත්පත

Phone එකේ Videos Hide කරන්න නියම භාණ්ඩයක් මෙන්න නොමිලයේ බාගන්න [ Video Locker Pro v1.2.1 Apk ]

Cover art

කාලෙකින් Blog එක පැත්තෙ ආවා ...ඔන්න ඉතින් අපේ කට්ටියට ගොඩක් වටින ඇප් එකක් අරගෙන ආවා මම .මේ ඇප් එකත් ගෙවල ගන්න වෙන ඇප් එකක් .එත් ඉතින් අපිට කොයින්ද ඕවට සල්ලි නේද?? ඒ නිසාම තමයි මම ඔයාලට නොමිලයේ මේක දෙන්න හිතුවේ ..වැඩි කතා ඕනෙනෑ නේද? නම ඇහුවම තේරෙනවනෙ මේ ඇප් එකෙන් මොකද කරන්න පුලුවන් කියලා එහෙනම් විස්තරටික බලලා පහලින් බාගන්න.

Download app Video Locker Pro Apk v1.2.1 Full Version is here
Hide videos securely and conveniently in Video Locker Pro! – The ultimate app for hiding videos on Android.
Videos from your Android gallery can be safely locked away inside Video Locker and accessible only via a secret PIN code.
When Stealth Mode is turned on, the Video Locker Pro app itself can be made invisible and accessible only by dialing your PIN code.
With Stealth Mode enabled, you can also access Video Locker Pro via a fully functional Calculator Widget. Key in your PIN code using the calculator widget and tap on the number display to access your Video Locker! This is useful if you wish to enable Stealth Mode for Video Locker Pro on a tablet (which has no calling capability).

Key features of Video Locker Pro include:

 • Encryption – hidden videos are not only moved to a secret location but are also encrypted using advanced 128bit AES encryption. This means that even if someone manage to steal your SD card and copy the video files, they will still be unable to view them.
 • Removed from recent app list – Video Locker App will not appear in ‘recent apps’ list
 • Lock on sleep – If you forgot to exit Video Locker, the app will lockout as soon as your device goes into sleep mode.
 • Folder level locking – lock individual hidden albums
 • Tablet optimized – Video Locker’s UI has been designed with tablets in mind as well so as to provide the ultimate viewing pleasure on both Android smart phones and tablets
 • User friendly operation – Easily hide videos via default gallery or from within Video Locker itself.
 • Bulk hide – hide dozens of videos in seconds!
 • PIN recovery – With the optional PIN recovery feature, you won’t lose your precious video files even if you forgot your PIN code.
 • Easy Un-hide – Un-hide videos just as easily as hiding them and you can decide where the un-hidden videos go.
Download Video Locker Pro now!

Video Locker Pro Screenshot:

  Video Locker Pro- screenshot   Video Locker Pro- screenshot   Video Locker Pro- screenshot

  Video Locker Pro- screenshot   Video Locker Pro- screenshot

  Video Locker Pro- screenshot

What’s new in this version:
 1. More bugs squashing
 2. v1.2.0 Design uplift with enhanced encryption!
 3. Material design
 4. Bugs squashing
 5. Reduced encryption time
 6. Improved recovery system
 7. Updated encryption and decryption technology
වැදගත් උනානම් cඔම්මෙන්ට් එකක් දාලා යන්න 

Post a Comment