බිත්ති පුවත්පත

Facebook Video Downloader Pro [ කැත නැතුව Facebook එකේ Video Download කරගන්න මෙන්න භාණ්ඩයක් නොමිලයේ ]

Cover art

ඔන්න ඉතින් අදත් අන්ඩ්‍රොයිඩ් භාවිතා කරන අයට සිපිරි ඇප් එකක් ගෙනාවා ගොඩක් අය හොයනවනේ  Facebook එකේ Video Download කරගන්න විදියක් ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් අපිට ලේසියෙම ඔය වැඩේ කරගන්න පුලුවන් ..වැඩි කතා ඕනේ නෑ ඔයලත් බාගෙනම බලන්නකෝ ..පල්ලෙහයින් විස්තර ටිකත් මම දාන්නම් ..

Download Facebook Video Downloader Pro  v1.16 Full Apk latest version is here
Video Downloader for Facebook Application allows you to download videos from you facebook then you can play them offline.
You should login to your facebook account using our app and browse your pages normally. Once you like a video and wanted to play it offline at future, then Video Downloader for Facebook comes to help you in downloading and saving the video in your mobile.
The Video Downloader for Facebook provides an awsome UI to view downloaded video and select your favorites among them. You can open the list to play and manage video files. If you liked a video just mark it with the heart button as favorite. and if your storage is full you can delete the unwanted video files from inside the app.
The videos are stored in your root path in folder “fbdownloader”.

Main Features:

 • Browse facebook page like original facebook app.
 • Download videos from any page, even the pages that are not liked by you.
 • Play video offline using Video downloader for facebook.
 • Download video in background.
 • Favorite list.
 • Download list.
 • Delete unwanted video files to manage and free your storage.
If your internet connection is slow, just download the video and you will be notified when download finish.
Also you can download many video files and you will find them in “My Downloads” list in a moment.
This application don’t support downloading youtube video. Because downloading youtube video is against google play policy. You only can download facebook video.
You should login to facebook to be able to use this application. Video downloader for facebook will be updated with more features regularly. And if you have any suggestions and feature requests send to the developer email in this page.
Enjoy the application of Video download for facebook  Pro and share it with your friend of facebook.
This app uses the Facebook(tm) API and is not endorsed or certified by Facebook. All Facebook(tm) logoes and trademarks displayed on this app are property of Facebook.

Screenshot 

  Video Downloader for Facebook- screenshot   Video Downloader for Facebook- screenshot   Video Downloader for Facebook- screenshot

WHAT'S NEW

* Added web browser screen.
The idea of this screen is to let users type facebook url and make sure the app is opening fb login page. So there data is safe and secure. Also the old option (Facebook embeded page) is easier and safe and secure, because it embed the facebook url in the app and safe the users from the headache of typing url. In all cases the app if very secure, because it redirects to fb page.
* Localized UI to more languages
* Reduce Size

Requires Android
4.0 and up
Post a Comment