බිත්ති පුවත්පත

DJ කරන යාලුවන්ට ගෙවලා ගන්නවෙන ඇප් එකක් මෙන්න නොමිලයේ බාගන්න [ Cross DJ Pro v2.3.3 Apk ]

DJ කරන ගොඩක් යාලුවෝ ඉන්නවනේ ..ඒ වගේම DJ කරන්න අසාවෙන් ඉන්න අපේ යාලුවොන්ටත් මේ ඇප් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියල හිතනවා .. DJ කරන්න ගොඩක් ඇප් තිබුනත් ගෙවලා ගන්න ඇප් තරම් පහසුකම්  ඒවගේනෑ ..ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මම ඔයාලට මේ ඇප් එක අරගෙන ආවේ මේක Google Play Sotre එකෙන් බාගන්න ගියොත් $5.56 ක් ගෙවන්න වෙනවා ..එත් ඉතින් අපි ඔයාලට මේක නොමිලයේ දෙනවා මේව ඉතින් අපෙන්ම විතරයි ඈ ...එහෙනම් විස්තර ටික බලලා බහලින් බාගන්නකෝ ... මතක් කරලා Comment එකක් එහෙම දාලා යන්න ඈ ...

Free Download app Cross DJ Pro Apk v2.3.3 Full Version is here
The best pro DJ app on Android. Mix tracks in perfect sync on a powerful audio engine. Engineered by Mixvibes, digital DJing pioneer for 15 years.
FULL VERSION, ALL FX INCLUDED – NO ADDITIONAL PURCHASES, NO POP-UPS

INTUITIVE INTERFACE

 • 2 turntables, 3-band EQ mixer – with DJM EQ preset
 • Sampler: 72 samples + 12 exclusive loop samples, synced to the main player
 • Possibility to record & play your own samples
 • Large control pads: XY effect pad, 16 hot-cues pads
 • Large buttons, optimized for small screens
 • Mix Soundcloud: explore, play and mix all SoundCloud
 • Big waveform view: scratch & see the music + set cue accurately
 • Quantized loops: loops triggered with the sampler are synced to main player
 • Crossfader with 3 mix modes: cut, autofade, normal
 • Music player compatible with MP3s, AAC, FLAC and more
 • Sort your music library by title, artist, album, BPM or length
 • History pane: display previously mixed tracks
 • Navigation by folder
 • Adjust the tempo by moving the turntable forward / backward
 • Separate tabs: swipe to display different panels on each side
 • Display remaining time of your tracks
 • Portrait mode: big single player
 • Change each deck’s color: blue, orange, red, yellow, green, purple, pink
 • Optimized for mobile & tablet
 • Optimized for Intel processors

MIX IN PERFECT SYNC

 • Accurate BPM detection of your music, down to the last decimal
 • Stable Sync: one-press, and the 2 tracks never go out of phase
 • Progressive, manual pitch bend
 • Customizable, manual pitch range (4, 8, 16, 32, 100%)
 • Beatmatcher: parallel waveforms mode to visually check if your tracks are synced
 • Accurate Beat-grid editing: make any track sync properly
 • Quantize: hot cues and loops are automatically set on the beat
 • Smart-seek: Tap on the waveform to fast-forward & get a seamless jump.
 • Automix: let Cross DJ mix your tracks and play music automatically, from any sources (playlist, album, etc.)
 • Split Mono: Pre-listen your music tracks before mixing them
 • External mixer: control EQs and crossfader with hardware mixers

OUTSTANDING AUDIO PERFORMANCE

 • Best mix performance for an Android DJ app
 • Low latency: music reacts instantly to your actions
 • Extremely realistic scratch sound as on real turntables
 • Automix: Let Cross DJ mix your tracks and play music automatically, from any local sources (playlist, album, etc.)
 • Record your mixes live and in high-quality
 • Keylock mode: change BPM without affecting the tone
 • No load time when starting-up the app
 • Autogain: automatically equalizes the levels of 2 tracks
 • Keylock mode: change BPM without affecting the tone
 • Key detection: detect the key of the songs and know which tracks sound good together
 • Supported MIDI controllers: U-Mix Control Pro 1&2, Pioneer DDJ-SB, DDJ-WeGO2, DDJ-WeGO3

Cross DJ Pro Screenshot:


  Cross DJ Pro- screenshot

  Cross DJ Pro- screenshot

  Cross DJ Pro- screenshot

  Cross DJ Pro- screenshot

  Cross DJ Pro- screenshot

  Cross DJ Pro- screenshot

  Cross DJ Pro- screenshot

What’s new in this version: (update july 11th, 2015)
COLORS
– Change each deck’s color: blue, orange, red, yellow, green, purple, pink
– 49 combinations
PORTRAIT MODE
– Display a single player
– Big controls
DESIGN
– New music library
– Beatmatcher is back
– Main view: new key display, pitch sliders & sampler button
– If an FX, loop, EQ or sample is active, its tab button gets colored
– Full screen view
PERFORMANCE
– 2x faster track decoding
– Consumes less battery
– Pioneer DDJ-WeGO3 support
Requires Android 4.1 and up


Post a Comment