බිත්ති පුවත්පත

වෑල්ව් එකලස හා කැමි දණ්ඩ Valve And Camshaft(පැති වෑල්ව්,මුදුන් වෑල්ව්,මුදුන් කැමි දඩු ක්‍රම හදුනා ගනිමු)

වෑල්ව් එකලස හා කැමි දණ්ඩ  Valve And Camshaft

පැති වෑල්ව් ක්‍රමය Side Valve Type  -:

සිව්පහර එන්ජිමක එක් සිලින්ඩරයක වෑල්ව් 02ක් බැගින් ඇත.ඒවා හදුන්වනුයේ චුෂණ හා පිටාර වෑල්ව් යනුවෙනි.(එහෙත් නවීන එන්ජිම් වල එක් සිලින්ඩරයකට වෑල්ව් 03 හෝ 04ක් යොදා ඇත.)මෙම වෑල්ව් ක්‍රම කිහිපයකට එන්ජින් වලට සවි කර ඇත.පැරණි එන්ජින් වල මෙම පැති වෑල්ව් ක්‍රමය බහුලව දැකිය හැකි වේ.

මුදුන් වෑල්ව් ක්‍රමය Overhead Valve Type   -:

                          මෙම ක්‍රමයේදී සියලුම වෑල්ව් ද සිලින්ඩර හිසේ සවි කර ඇත.පැති වෑල්ව් ක්‍රමයට වඩා කාර්යක්ෂම බැවින් මෙම ක්‍රමය බහුලව භාවිතා කෙරේ.

මුදුන් කැමි දඩු එන්ජිම -: 

                        ඉහත විස්තර කරන ලද වෑල්ව් ක්‍රම 02ටම අයත් එන්ජින් වල කැමි දණ්ඩ සිලින්ඩර බදේ පසෙකින් සවි කර ඇත.නමුත් නවීන එන්ජින් වල කැමි දණ්ඩ සිලින්ඩර හිසේ සවිකර ඇත.
              මෙය මුදුන් කැමිදඩු එන්ජිම හෙවත් Over Head Cam Engine(O.H.C)ලෙස හදුන්වයි.  

Post a Comment