බිත්ති පුවත්පත

පිස්ටන් අත Piston Road හා පිස්ටන් කූර හදුනා ගනිමු.

පිස්ටන් අත Piston Road


පිස්ටනයක් දගර කදට සම්බන්ද වනුයේ පිස්ටන් අත මගිනි.එහි කුඩා කෙළවර හෙවත් කුඩා කොන පිස්ටනයටද මහකොන දගර කදට ද සම්බන්ද වේ.පිස්ටන් අතක් ඕනෑම බලයකට ඔරොත්තු දෙන ලෙස නිමවා ඇත.එබැවින් මිශ්‍ර වාfනේ භාවිතා කර නිපදවයි.මෙහි කුඩා කොන පිස්ටනයේ කූරට සම්බන්ද වේ.එසේම පිස්ටන් අතේ මහ කොන දගර කදේ පුරුක් වලට සම්බන්ද වේ.එසේ සම්බන්ද වීමට පෙර පලුබෙයාරිමක් යොදා ඇත.   


පිස්ටන් කූර

පිස්ටන් අතක කුඩා කොන පිස්ටනයට සම්බන්ද වනුයේ මෙම පිස්ටන් කූර මගිනි.මෙය වානේ වලින් තනා පිටත පෘෂ්ටය දැඩි කොට ඇත.සම්බන්ද කරන ආකාර 02කි.
                      01.පිස්ටන් කූර ඇනයක් මගින් සවි කිරීම -:
                               

මෙම ක්‍රමයේදී පිස්ටන් කූර නිදහසේ චලනය විය හැක්කේ පිස්ටනය තුල පමණි.

                          02. පිස්ටන් කූර බහුබෙයාරිමක් මත සවි කිරීම -:
                               
                                                    මෙම ක්‍රමයේදී පිස්ටන් අතෙහි කුඩා කොන බහුබෙයාරිමක් සමග පිස්ටන් කූරට සවි වේ.කුඩාම කොනට තෙල්  සැපයීමට ක්‍රමයක්ද නිර්මාණය කර ඇත.මෙම ක්‍රමයේදී පිස්ටන් කූර  කුඩා කොනේ හා පිස්ටනයේ සිදුරු තුල නිදහසේ චලනය වේ.   

Post a Comment