බිත්ති පුවත්පත

පිස්ටනය Piston හා පිස්ටන් වළලු Piston Rings ගැන හදුනා ගනිමු.

පිස්ටනය Piston
පිස්ටනයක ප්‍රධාන කාර්යය  වනුයේ ඉන්දන දහනයෙන් නිපදවන ශක්තිය පිස්ටනය මතට ලබා ගෙන එය පිස්ටන් අත හරහා දගර කදට ලබා දීමයි.පිස්ටන් බහුලව ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහයෙන් තනා ඇත.එහි හැඩය මූලික වශයෙන් සමාන වේ.

පිස්ටන් වළලු Piston Rings

පිස්ටනයේ ඉහල කොටසේ නිමවා ඇති ඇලි(Grove)තුල යෙදීම සදහා පිස්ටන් වළලු නිර්මාණය කර ඇත.මේවා ප්‍රධාන වර්ග 02කි.
           01.සම්පීඩන වළලු         Compression Rings
          02.තෙල් පාලන වළලු    Oil Control Rings
සම්පීඩන වළලු මගින් පිස්ටනය හා සිලින්ඩරය අතර කුහරය මගින් සිදු වන වායුව කාන්දු වීම වලකනු ලබයි.එය වඩා තහවුරු වීම සදහා සම්පීඩන වළලු 02ක් යොදා ඇත.

                             තෙල් පාලක වළල්ල මගින් සිලින්ඩරයේ බිත්තියේ ඒකාකාර තෙල් මට්ටමක් (සිරව)පවත්වා ගැනීමටත් වැඩි තෙල්,සිලින්ඩර බිත්තියෙන් පහතට සූරා දැමීමත් සිදු කරයි.
 සම්පීඩන වළලු
තෙල් පාලන වළලු
සටහන-:

          පිස්ටන් වළලු  ප්‍රසාරණය සදහා ඉඩ සැලසීමට ප්‍රසාරණ වාසියක් තබා සවි කරනු ලැබේ.එසේ නොකළහොත් එන්ජිම ක්‍රියාත්මක වීමේදී වළලු රත්වීම නිසා ප්‍රසාරණය වි මූට්ටු වල පරතරය අඩු වි මූට්ටුවේ මුහුණත් එකට ගැටී වළලු කැඩී යාම සිදු වේ.  
Post a Comment