බිත්ති පුවත්පත

සිව් පහර එන්ජිමක (Four Strock Engin) චුෂණ පහර හා සම්පීඩන පහර හදුනා ගනිමු

සිව් පහර එන්ජින් Four Strock Engin

චුෂණ පහර Inlet Strock

                                    
              
දගර කද වට භාගයක් කර කැවෙන විට පිෂ්ටනය TDC හෙවත් මුදුන් සිමාවේ සිට BDC හෙවත් පහල සිමාව දක්වා ගමන් කරයි.මෙම අවස්ථාවේදී පීටර වෑල්ව්වය වැසී චුෂණ වෑල්ව්වය පමණක් විවෘත වී ඇත.ඒ තුලින් පෙට්‍රල් මිශ්‍ර වාතය සිලින්ඩරය තුලට ඇදී එයි.මෙය චුෂණ පහර නමින් හදුන්වයි.

    සටහන -:
                  දගර කද වට භාගයක් චලනය වන විට කැමි දණ්ඩ වට ¼ ක් චලනය වේ.

සම්පීඩන පහර  Compresion Strock


සිව් පහර එන්ජිමක දෙවන පහර සම්පීඩන පහරයි.පිෂ්ටනය BDC සිට TDC
දක්වා ගමන් කරයි.එවිට චුෂණ හා පිටාර යන වෑල්ව්ව 02කම  වැසි ඇත.සිලින්ඩරය තුලට ගලා ආ පෙට්‍රල් මිශ්‍රිත වාතය පිස්ටනය ඉහලට යාම නිසා තෙරපීමට පටන් ගනී.මෙම අවස්ථාව සම්පීඩන පහර වේ. 
Post a Comment