බිත්ති පුවත්පත

සිව් පහර එන්ජිමක(Four Strock Engin) බල පහර හා පිටාර පහර හදුනා ගනිමු

බල පහර Power Strock

සම්පීඩන පහර අවසානයේදී පිෂ්ටනය සිලින්ඩරය මුදුනට ආසන්නවම පුලිගු පේනුවක් මගින් අධික ලෙස සම්පිඩනයට පත් වූ පෙට්‍රල් මිශ්‍රිත වාතයට විද්‍යුත් පුලිගුවක් ලබා දෙයි.ඒ අනුව සම්පිදනය වූ පෙට්‍රල් මිශ්‍රිත වාතය වහා ගිනි ගනී.මේ අවස්ථාවේ එම පෙට්‍රල් මිශ්‍රණය දහනය වීමෙන් පිෂ්ටනය මුදුනට අධික බලයක් ලැබේ.චුෂණ හා පිටාර වෑල්ව්ව 02 කම වැසි ඇති නිසා මෙම අධික බලයෙන් පිෂ්ටනය BDC දක්වා තල්ලු කෙරේ.
පිටාර පහර Exhaust Strock


සිව් පහර එන්ජිමක සිව්වන පහර හෙවත් අවසාන පහර පිටාර පහරයි.බල පහර මගින් ලබා දුන් බලය දගර කද නොකඩවා ක්‍රියා කරවීමට උපකාරී වේ.ඒ අනුව පිෂ්ටනය BDC සිට TDC දක්වා ගමන් කිරීමට පටන් ගනී.මේ අවස්ථාවේදී පීටර වෑල්ව්වය විවෘතව පවති.ඒ තුලින් දැවුණු වාතය පිටතට යවයි.මෙම පහරේදී චුෂණ වෑල්ව්වය වැසි පවතී.   
Post a Comment