බිත්ති පුවත්පත

ජව රෝදය (Fly Wheel) හා එන්ජිමක අභ්‍යන්තර කොටස් හදුනා ගනිමු

ජව රෝදය (Fly Wheel)


මෙහි ප්‍රධානතම කාර්ය වනුයේ බල පහරේදී පිස්ටන් අත මගින් දගර කදට ලබා දෙන බලය රදවා ගෙන අනෙකුත් පහර වලදී දගර කද කරකැවීම සදහා එම බලය මුදා හැරීමයි.
            එන්ජිමේ ක්‍රියාව ආරම්භ කිරීම සදහා සටාටර් මෝටරය සම්බන්ද කිරීමට ඇති දැඩි වලල්ලක්ද මෙම ජව රෝදයේ පිටත දාරයේ සවි කර ඇත.
                               
එන්ජිමක නිර්මාණය

එන්ජිමක අභ්‍යන්තර කොටස්

                    එන්ජිමක ක්‍රියාකාරිත්වයට විවිධ වූ කොටස් රාශියක් දායක වේ.ඒවා පහත පරිදි වේ.
රුපයේ දක්වා ඇත්තේ සිලින්ඩරයක් තුල පිස්ටනයක් චලනය වීමට සවි කර ඇති ආකාරය වේ.සිලින්ඩරයක පිස්ටනය ඉහලට ගමන් කරන අවස්ථාවේදී එම ඉහල සිමාව (අවසන් සිමාව)මුදුන් සිමාව Top Dead Centor(TDC)නමින් හදුන්වයි.
                  පහලට ගමන් කරන අවසන් සිමාව පහල සිමාව Bottom Dead Centor(BDC)නමින්ද හදුන්වයි.
              පෙට්‍රල් මිශ්‍ර වාතය ඇදී එන සිදුර චුෂණ වෑල්වය(Inletvalve)ලෙස හදුන්වයි.අවශය කරන පුලිගුව ලබා දීම සදහා පුලිගු පේනුව යොදා ඇති අතර දහනයෙන් පසුව දහනය වූ වාතය ඉවත් කරන සිදුර පිටාර වෑල්වය (Exhaust Valve)ලෙසද හදුන්වයි.   
Post a Comment