බිත්ති පුවත්පත

වෑල්වයක නිර්මාණය, කැමි දණ්ඩ (Cam Shaft), කැමි දණ්ඩේ ක්‍රියාව හදුනා ගැනීමු.

වෑල්වයක නිර්මාණය


වෑල්ව තනා ඇත්තේ මිශ්‍ර වාfනේ වලිනි.එහි වැදගත් කොටස වන්නේ වෑල්ව මුහුණතයි. වෑල්ව මුහුණත වෑල්වයක් ඉතා හොදින් වැසි තිබීමට ප්‍රධාන සාධකයක් වේ.මේ නිසා මුහුණත කෝණාකාරව කපා ඇත.සාමාන්‍යයෙන් මෙහි කෝණය 45` හෝ 30` වේ.විශේෂයෙන් සම්පීඩන පහරේදී හෝ බල පහරේදී මෙම වෑල්ව හොදින් වැසි තිබිය යුතුය.මේ නිසා මෙම මුහුණත පලුදු රහිතව නිමවා තිබීම වැදගත් වේ. වෑල්වයක් වැසි තිබෙන අවස්ථාවේ මෙම මුහුණත හා සම්බන්ද වි පවතින අනෙක් කොටස වෑල්ව තලව්ව (වෑල්ව අසුන)Valve Sheat යනුවෙන් හැදින්වේ.මෙම තලව්වද වෑල්ව මුහුණතේ කෝණයට ම කපා ඇත.

කැමි දණ්ඩ Cam Shaft

වෑල්වයක් නියමිත වෙලාවට විවර වනුයේ කැමි දණ්ඩේ ඇති කැමි මගිනි.එක් සිලින්ඩරයකට අවම වශයෙන් කැමි 02ක් තිබිය යුතුය.මෙය සිලින්ඩර ගණනට සරිලන සේ කැමි සංඛ්‍යාවකින් යුක්තව කැමි දණ්ඩ නිපදවා ඇත.

මෙහි කැමි වලට අමතරව යාන්ත්‍රික පෙට්‍රල් පොම්පය එළවීමට විකේන්ද්‍රික කැමියක් හා ඩිස්ට්‍රිබියුටරය හා තෙල් පොම්පය එළවීමට දැති රෝදයක් නිර්මාණය කර ඇත.මේවා එකම කොටසක් ලෙස වාත්තු කර තිබේ.

කැමි දණ්ඩේ ක්‍රියාව

මෝටර් රථ එන්ජිමක කැමි දණ්ඩ දම්වැල් රෝද මගින් හෝ ගියර රෝද මගින් ක්‍රියා කරවනු ලැබේ. වෑල්වකැමි දණ්ඩක් දගර කද මෙන් අඩක වේගයෙන් කරකැවීමට සලස්වා ඇත.මේ නිසා දගර කදේ ගියර රෝද හෝ දම්වැල් රෝද මෙන් දෙගුණයක් විශාලව කැමි දණ්ඩේ රෝදය නිර්මාණය කරයි.වේග අනුපාතය 2:1 කි.

සිව් පහර චක්‍රය අනුව වෑල්ව වල නියමිත වෙලාවට ඇරීම හා වැසීම සිදු විය යුතු බැවින් දගර කදේ හා කැමි දණ්ඩේ රෝද නිවැරදිව සවි විය යුතුය.

Post a Comment