බිත්ති පුවත්පත

ඩිසල් එන්ජිමක චුෂණ හා සම්පීඩන පහරවල් හදුනා ගනිමු

ඩීසල් එන්ජින්

ඩීසල් එන්ජිමක චුෂණ පහර

        සිලින්ඩරය තුල පිෂ්ටන එහි මුදුන් සිමාවේ (TDC) සිට පහත සීමාව (BDC) දක්වා ගමන් කිරීමේදී චුෂණ වෑල්ව්වය විවෘර්ත වේ.එම වෑල්ව්වය තුලින් වායු ශෝදකය (Airfilter)හරහා එම පිරිසිදු වාතය පමණක් ඇතුළු වේ.මෙය චුෂණ පහර ලෙස හදුන්වයි.

  ඩීසල් එන්ජිමක සම්පීඩන පහර

        පිෂ්ටනය පහල සිමාවේ සිට ඉහල සිමාව දක්වා ගමන් කරයි.මේ අවස්ථාවේදී චුෂණ හා පීටර යන වෑලව්ව 02 කම වැසි ඇත.එම නිසා සිලින්ඩරය තුල ඇති වාතය සම්පිඩනයට ලක් වේ.මෙය සම්පීඩන පහර ලෙස හදුන්වයි.
Post a Comment