බිත්ති පුවත්පත

එන්ජිමක සිවු පහර හදුනාගණිමු...


පහර
පිෂ්ටනයේ පිහිටීම
චුෂණ වෑල්වය
පිටාර
වෑල්වය
පුලිඟු පේනුව
දගර කද
කැමි දණ්ඩ
චුෂණ 
පහර 

TDC-BDC
   ඇරී   ඇත.
  වැසී ඇත.
ක්‍රියාත්මක 
නොවේ.
වට ½කරකැවෙ.
වට ¼
කරකැවෙ.

සම්පීඩන පහර

BDC-TDC
වැසී ඇත.
  වැසී ඇත.
ක්‍රියාත්මක 
නොවේ.
වට ½කරකැවෙ.
වට ¼
කරකැවෙ.

බල පහර

TDC-BDC

වැසී ඇත.
  වැසී ඇත.
ක්‍රියාත්මක 
වේ.
වට ½කරකැවෙ.
වට ¼
කරකැවෙ.

පිටාර 
පහර

BDC-TDC
වැසී ඇත.
 ඇරී ඇත.
ක්‍රියාත්මක 
නොවේ.
වට ½කරකැවෙ.
වට ¼
කරකැවෙ.

Post a Comment