බිත්ති පුවත්පත

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය නිර්දෙශය

1226380_orig
12 ශ්‍රේණිය ඒකක
 • ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හැඳින්වීම.
  මූලික ස්ව්‍යංචල තාක්ෂණවේදය.
  මූලික විදුලි තාක්ෂණවේදය / ගෘහ විදුලි රැහැන් ඇදීම.
  මූලික ගොඩනැගිලි තාක්ෂණවේදය.
  මූලික නිශ්පාදන තාක්ෂණවේදය.
  ඉංජිනේරු ඇඳීම.
  ඒකක සහ මිනුම්.
  චලිතය සහ බල සම්ප්‍රේෂණ මූල.
  තාක්ෂණවේදය සඳහා සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව.

13 ශ්‍රේණිය ඒකක
 • විදුලි යන්ත්‍ර සහ බල පද්ධති
  මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය සහ භාවිතය
  ගෘහස්ථ ජල සම්පාදනය සහ කසල අපවහනය
  තරල යන්ත්‍ර (පොම්ප, තළ බමණ)
  ඉංජිනේරු සම්මතයන් සහ තත්ව සහතික පද්ධති
  බිම් මැනීම
  ඇස්තමේන්තුකරණය සහ ප්‍රමාණ බිල්පත් සැකසීම
  ව්‍යවසායකත්වස සහ කළමණාකරණය
සවිස්තරාත්මක විෂය නිර්දෙශය ලබාගැනීමට මෙතනින් යන්න...
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය නිර්දෙශය
Post a Comment