බිත්ති පුවත්පත

විදුලි පහන් පද්ධතිය,අවලම්බන පද්ධතිය හා ජ්වලන පද්ධතිය හදුනා ගනිමු.

විදුලි පහන් පද්ධතිය  Lighting System


විදුලි සංඥා හා රාත්‍රී කාලයේදී පහන් දැල්වීම මෙන්ම වෙනත් උපාංග ක්‍රියා කරවීම සදහා ද විදුලි පහන් පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වේ.මෙම පද්ධතියට ,
                                                       ප්‍රධාන පහන්
                                                      පැති පහන්                   
                                                      රෝද පහන්
                                                      දිශා සංඥා පහන්
                                                      ඇතුළත පහන්
                                                      උපකරණ පුවරුවේ පහන්
                                                      පණගැන්නුම් පහන්
                                                      දර්ශක පහන්
                                                                          ඇතුලත් වේ.  
                                     

අවලම්බන පද්ධතිය Suspention System වාහනයේ රෝද සැකිල්ලට සම්බන්ද කර ඇත්තේ අවලම්බන පද්ධතිය මගිනි.එයට අයත් ප්‍රධාන කොටස් 02,දුනු (Springs) හා කම්පන වාරක (Shock Absober) වේ.පාරේ ඇති රළු ගතිය නිසා ඇතිවන ගැස්වීම් වලින් වාහනයේ කොටස් වලට ,ගෙනයන මගීන්ට හා භාණ්ඩ වලට අපහසුතාවයක් හෝ හානියක් ඇති වීම වැලැක්වීම අවලම්බන පද්ධතියේ ප්‍රධාන කාර්යයි.
ජ්වලන පද්ධතිය IgnitioSystem


පෙට්‍රල් එන්ජීමක වාත පෙට්‍රල් මිශ්‍රණය දහනය සදහා අවශ්‍ය පුලිගු සැපයුම ජ්වලන පද්ධතිය මගින් සිදු කරයි.  
Post a Comment